Wcześniejsze quizy znajdziesz w archiwum.

Przeczytaj lub wysłuchaj teksty oraz zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Następnie sprawdź znaczenie nowych słów w słowniku Diki.pl

Reading 1

You are going to read two short texts. Choose the best answer. 

Reading 2

You are going to read two short texts. Choose the best answer. 

Listening 1

Listen to three short news items and choose the best answer. After each news item there will be a pause of 30 seconds to read the next question.

audio     skrypt     odwiedź stronę

Reading 3

You are going to read two short texts. Choose the best answer.

Listening 2

Listen to three short news items and choose the best answer. After each news item there will be a pause of 30 seconds to read the next question.

audio     skrypt     odwiedź stronę

Reading 4

Your are going to read a short text. Choose the best answer.

Listening 3

Listen to three short news items and choose the best answer. After each news item there will be a pause of 30 seconds to read the next question.

audio     skrypt     odwiedź stronę

Vocabulary Test

  • Questions 1 – 8     Which translation is the best?
  • Questions 9 – 15     Which word best completes the sentence?
  • Questions 16 – 20     Which of the sentences will be best filled with the given word?

Reading 5

Your are going to read a short text. Choose the best answer.

Reading 6

Your are going to read a short text. Choose the best answer.

Reading 7

Your are going to read a short text. Choose the best answer.

Grammar 1

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie – różnice. Czasowniki przechodnie to takie które wyrażają czynność i następuje po nich dopełnienie bliższe np:  He killed the chicken, I keep my promise. Czasowniki nieprzechodnie również potrzebne są do wyrażenia czynności, lecz nie następuje po nim dopełnienie bliższe i nie mogą być w przeciwieństwie do czasowników przechodnich przekształcone na stronę bierną np.: John walks (John spaceruje).

Częste błędy. Istnieje kilka takich czasowników przy których ciężko jest odróżnić czasowniki przechodnie od nieprzechodnich  Najważniejsze z nich i najczęściej mylone w języku angielskim to przede wszystkim: sit, set, awake, wake, lie, lay, rise, arise, raise, fell, and fall. Dla ułatwienia spójrzcie na tabelkę poniżej.

 

czasowniki

formy przeszłe

3 forma czasownika

przechodni wake (to arouse another) – obudzić woke woke, waken
nieprzechodni awake (to cease to sleep) – przestać spać awoke awaken
przechodni fell (to strike down) – powalić felled felled
nieprzechodni fall (to topple over) – przewrócić się fell fallen
przechodni lay (to place) – położyć laid laid
nieprzechodni lie (to recline) – poleżeć lay lain
przechodni raise (to cause to ascend) – podnosić raised raised
nieprzechodni (a)rise (to ascend) – wschodzić, podnosić się (a)rose (a)risen
przechodni set (to place) – umieszczać, usadawiać set set
nieprzechodni sit (to rest) – usiąść sat sat

Grammar 2

Zdania złożone przyczynowe (odpowiadają na pytanie dlaczego?)

W tworzeniu tych zdań stosujemy następujące łączniki, na początku lub w środku zdania:
because / as  /since   (+ podmiot + czasownik )
He couldn’t see because he wasn’t wearing his glasses.
Many forests are being destroyed as contractors are cutting down trees to build new roads.
Jeśli zaczynamy zdanie od łącznika, należy zastosować przecinek w środku zdania.
Since he has apologized, we will take no further action against him.

Możemy również użyć inne łączniki takie jak:
because of / owing to / due to   (+ rzeczownik / rzeczownik odsłowny)   
The flight was cancelled due to the bad weather conditions.
Because of the rain, the rescue operation had to be stopped.
Because of being tired, she postponed the appointment.
Owing to the driver´s carelessness, the car crashed.

seeing / owing to the fact / due to the fact  (that + podmiot + czasownik)
Seeing that the scheme is likely to fail, the government has decided not to fund it.
All the passengers left the ship due to the fact that there was a fire in the engine room.
The employees used the stairs owing to the fact that the lift was out of order.

Reading 8

Your are going to read a short text. Choose the best answer.

Reading 9

Your are going to read a short text. Choose the best answer.

Grammar 3

Pominięcie Czasownika – W języku angielskim w niektórych sytuacjach jeśli w  jednym zdaniu mamy dwa takie same czasowniki,  często  pomijamy powtarzanie tego drugiego. W zdaniu  She is not such a good friend as Mary pominięcie drugiego is nie wpływa na zrozumienie intencji. Niekiedy  jednak pominięcie powtórzenia czasownika w zdaniu może okazać się błędnym zabiegiem gramatycznym  prowadzącym również do niejasności. Aby bliżej poznać zagadnienie proszę spojrzeć na przykłady, a następnie zrobić ćwiczenie.

1)
I like him better than John.
To zdanie jest niekompletne i dwuznaczne. W formie poprawionej można by je było zrozumieć jako I like him better than John does (Lubię go bardziej niż John go lubi) lub I like him better than I like John (Lubię go bardziej niż lubię Johna). Czyli w celu stworzenia poprawnego zdania w tym przypadku nie możemy ominąć powtórzenia czasownika.

2)
Błędne: John was told to go where he ought not.
Poprawne: John was told to go where he ought not to go (Powiedziano Johnowi gdzie nie powinien iść). W tym przypadku ominięcie czasownika prowadzi do niegramatyczności zdania.

Reading 10 "Euthanasia"

Your are going to read a short text. Choose the best answer.

Reading 11

„Botched Execution”

Grammar 4

RZECZOWNIKI POLICZALNE występują w liczbie mnogiej i można je policzyć, jak np.  jeden czołg,  pięć karabinów. Typowe określniki ilościowe dla tych rzeczowników to:

1) Liczba Pojedyncza
a / an, another
We need  a /another  truck.

2) Liczba Mnoga
some, any (w pytaniach i przeczeniach) many / few / a few / all / a large number of /  several  / too many  / few (mało), a few (kilka)

They have got some problems.
Have they got any problems?
They haven’t got any problems.
How many books have you ordered?
The platoon leader has to appoint several soldiers to do the task.
We have to sell the car because we have too many problems with it.
There are very few students who are satisfied with the new curriculum.
I have a few questions concerning the topic of our presentation.
A large number of voters supported that party.
All the countries agreed to sign the resolution.

Określniki ilościowe stosowane zarówno dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.
a lot of, lots of,  plenty of, hardly any

I have hardy any experience / books. (ma znaczenie przeczące – prawie nie)
We need lots / a lot of money / financial resources.

Reading 12

„Junior Officers Sacked”

Reading 13

„Marriage At Puberty?”

Grammar 5

RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE – nie występują w liczbie mnogiej i nie mają przedimka a/an.

Rozróżniamy  rzeczowniki:
1)   Materialne jak np. water, sand, air oraz inne płyny, gazy i ciała stałe.
2)   Abstrakcyjne jak np. freedom, love, hatred, anger, etc.
3)   Zbiorowe jak np. ammunition, baggage, money, rubbish, etc.
4)   Inne takie jak np: accommodation, evidence, behaviour, knowledge, work, traffic, information, news, shopping, assistance, progress, etc.

Typowe określniki ilościowe występujące z tymi rzeczownikami to: much, some, any, little/a little, other, a great deal, a great amount of, a large quantity of.

How much money / time did they spend?
We need some assistance / evidence. (zdania twierdzące)
Have you got any baggage with you? (głównie w pytaniach ogólnych)
We haven’t got any baggage. (w przeczeniach)
They have little experience with this kind of weapon. (mało)
There is a little chance they will win. (trochę)
Can you suggest any other accommodation?
Tom won a great deal of / a large amount of money in the lottery.
They have purchased a large quantity of electronic equipment.

Vocabulary & Grammar Test

Choose the best answer.

© Wszystkie materiały zamieszczone na stronie chronione są prawami autorskimi, obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach komercyjnych.